Sommerhilsen fra Skolebestyrelsen, d. 23/6-2013
 
Efter sommerferien går Skolebestyrelsen ind i det sidste år af sin valgperiode – og vi vil i den forbindelse både se frem mod det kommende valg og tilbage på den periode, der er gået indtil nu.
 
I april havde vi planlagt et dialogmøde med forældrene, hvor vi ville have talt om inklusion og aflagt beretning for skoleåret 2011/2012. Som bekendt var der lockout i den periode, så vi besluttede at aflyse mødet – den lærer, som skulle have holdt oplæg om skolens arbejde med inklusion, måtte ganske enkelt ikke være på skolen på det tidspunkt.
 
I stedet afholder vi mødet i starten af det ny skoleår, nok i midten af september. Mødet vil stadig handle om inklusion samt om beretning, både for skoleåret 2011/2012 og skoleåret 2012/2013, som vi på det tidspunkt har bag os.
 
Men som en form for beretning her få falderebet til sommerferien vil vi pege på en par områder, vi især har arbejdet med.
 
Læsebånd. Skolebestyrelsen står bag beslutningen om læsebåndet, som startede i august 2011. Det er en del af en prioritering af en faglig styrkelse af læsning – og af læsningens nødvendighed som en byggesten for de fleste fag.
 
Fokus på de fysiske rammer. Som alle ved, har det været og er stadig et hyr at få styr på de fysiske rammer på skolen. Vi har løbende i perioden – og så sent som i foråret 2013 på et møde med direktørerne for både Børneforvaltning og Teknisk Forvaltning – arbejdet på at få færdiggjort arbejdet med især det ny byggeri ved Lunten og Ventilen. Derudover har vi arbejdet på at få udviklet de ydre rammer, bl.a. med bedre legepladser, her har vi fortsat ønsker til forbedringer.
 
Inddragelse af elevrådet. Vi arbejder bevidst på at gøre elevrødderne til en integreret del af arbejdet i Skolebestyrelsen – to elevrødder er fødte medlemmer. Vi har bl.a. arbejdet på at høre dem og få deres input til, hvad de kunne ønske af udvikling på skolen. Elevrådet har bl.a. med opbakning fra Skolebestyrelsen afholdt Store Rengøringsdag. I perioder har det dog været vanskeligt med elevrøddernes fremmøde, men det arbejder vi og skolen på at gøre noget ved gennem at skabe de bedst mulige rammer og muligheder for elevrådene på skolen.
 
Fokus på konsekvenser af fusionen. Især på SFO-området har der været udfordringer, og fusionen af Nørregaard- og Lindelundsskolen har været hård for personalet på SFO’erne – samtidig med, at store børnegrupper blev samlet, skulle de udvikle fælles samarbejdskultur, og oveni det hele kom der i skoleåret 2011/2012 en besparelse på området. I skolebestyrelsens opgave med at føre tilsyn med skolen har vi haft en særlig bevågenhed på dette, og det er vores vurdering, at vi nu er på rette spor.
 
Arbejde med værdier. Skolebestyrelsen satte sig tidligt sammen med skolens ledelse for at arbejde med skolens værdigrundlag. Værdierne bliver nærmere beskrevet nedenfor, og vi har løbende været i en dialog med især skolens ledelse om, hvordan de overordnede værdier kan møde elevernes hverdag – og næste fase bliver at få dem bragt ud i elevernes hverdag. Det handler om: Medejerskab, respekt, engagement, kompetencer og fællesskab. Det vender vi tilbage om.
 
Tilbud om skolemad. Vi har tidligere været ude og lave aftaler, men dem, vi lavede aftaler med, kunne ikke overholde dem. Dvs. der har været en del arbejde, der ikke har ført til noget. Men nu burde det køre – vi har en ny, stabil udbyder efter sommerferien.
 
Inklusion. Vi begyndte i løbet af skoleåret 2011/2012 at sætte inklusion på dagsordenen. Der er en politisk dagorden om, at skolerne i dag skal inkludere flest mulige. Det er med andre ord en af de rammer, vi skal arbejde inden for. Samtidig skal vi som skole imødegå udfordringen med inklusion bedst muligt. Stærke lærerkræfter arbejder på skolen med det – og Skolebestyrelsen vil gerne i samarbejde med forældrene være med til at formulere fremadrettet, hvordan vi arbejder med inklusion. Derfor har vi valgt det som tema for det kommende møde.
 
Toiletter. Mange toiletter er blevet renoveret – pga. uforudsete hændelser bliver de sidste renoveret i løbet af den kommende sommerferie. Det er vi glade for! Vi ved samtidig også, at alle problemer med toiletter ikke er løst. Alle, elever og forældre, kan gøre et bidrag med at påvirke elevernes toiletkultur.
 
Valgfagsudbud. Det er vigtigt for os, at skolen har gode valgfag, og at der er en bredde i dem. Vi har prioriteret de ’store’ valgfag musical og idræt og derudover ønsket både praktiske, kreative og humanistiske fag.
 
Derudover har vi arbejdet med at beslutte f.eks. budget til skolebøger mm., mobbepolitik og fagfordeling, og vi ser på trafikforholdene omkring skolen. Vi giver årligt input til den kvalitetsrapport, som kommunen laver for alle skoler, og som viser noget om, hvordan skolerne i Brøndby udvikler sig. Vores fokus har her i de seneste år været især på læsning, men også på bevægelse og motion.
 
Som nævnt er det kommende skoleår vores sidste år i valgperioden. Det bliver spændende, da skolen hele tiden er i bevægelse. Brøndbyøster Skole er det, og rammerne for skolerne ændrer sig – senest med den netop vedtagne skolereform. Rammerne sættes af staten og kommunen, men de fyldes ud lokalt. Det glæder vi os til at sætte vores aftryk på – og til at overdrage det til en nyvalgt bestyrelse i august 2014.
 
Valget til den ny Skolebestyrelse vil blive afholdt i løbet af foråret 2014.
 
God sommer!
 
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen
 
Læs mere om arbejdet i skolebestyrelsen i referaterne fra møderne. Disse ligger på skolens hjemmeside www.Brøndbyøsterskole.dk under menuen skolebestyrelse.